Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

BJLAND (4219)

BERJAYA LAND BERHAD Summary

0.285

0.000 (0.00%)

Category : Consumer Products & Services - Main Market
High 0.285
Low 0.285
Volume 260,000
Volume (B/S) 677,200 / 475,000
Price Bid/Ask 0.280 / 0.285
   
52w 0.180 - 0.365
ROE -2.11
P/E -17
EPS -1.73
DPS 0.00
DY 0.00%
 
PTBV 0.35
RPS 125.59
PSR 0
Market Cap 1,425.1M
QoQ
RSI(14) Neutral 59.7
Stochastic(14) Neutral 66.7
Average Volume 3,057,400
Relative Volume 0.1

EPS DPS NTA Revenue P/L Q Q Date Financial Date Announced Net% Report
-0.04 0.000 0.8200 1,508,694k -1,774k 2 2018-10-31 2019-04-30 2018-12-20 98.2% View
0.33 0.000 0.8100 1,621,738k 16,581k 1 2018-07-31 2019-04-30 2018-09-25 43.8% View
-1.85 0.000 0.8600 1,585,027k -92,148k 4 2018-04-30 2018-04-30 2018-06-27 204% View
-0.18 0.000 0.8600 1,564,428k -8,984k 3 2018-01-31 2018-04-30 2018-03-22 126.6% View
-2.00 0.000 0.8800 1,613,915k -99,923k 2 2017-10-31 2018-04-30 2017-12-20 155.4% View
0.23 0.000 0.9000 1,601,905k 11,530k 1 2017-07-31 2018-04-30 2017-09-25 142.3% View
1.78 0.000 0.9000 1,676,859k 88,573k 4 2017-04-30 2017-04-30 2017-06-23 119.3% View
0.68 0.000 1.0100 1,532,883k 33,773k 3 2017-01-31 2017-04-30 2017-03-22 260.7% View
3.62 0.000 1.0000 1,618,403k 180,472k 2 2016-10-31 2017-04-30 2016-12-20 13.4% View
-0.55 0.000 0.9500 1,551,936k -27,239k 1 2016-07-31 2017-04-30 2016-09-22 374.8% View
-9.19 0.000 0.9500 1,703,928k -458,582k 4 2016-04-30 2016-04-30 2016-06-27 9.6% View
-0.42 0.000 1.0600 1,476,395k -21,017k 3 2016-01-31 2016-04-30 2016-03-23 21.1% View
4.17 0.000 1.0900 1,622,647k 208,299k 2 2015-10-31 2016-04-30 2015-12-21 2221.7% View
0.20 0.000 1.0000 1,511,224k 9,912k 1 2015-07-31 2016-04-30 2015-09-21 73.7% View
-8.39 0.000 0.9900 1,626,213k -418,517k 4 2015-04-30 2015-04-30 2015-06-26 7307.1% View
-0.53 0.000 1.0800 1,471,470k -26,636k 3 2015-01-31 2015-04-30 2015-03-24 35.1% View
0.18 0.000 1.0700 1,408,904k 8,972k 2 2014-10-31 2015-04-30 2014-12-22 29% View
0.76 0.000 1.0800 1,410,826k 37,663k 1 2014-07-31 2015-04-30 2014-09-22 63.3% View
0.12 1.000 1.0700 1,557,172k 5,807k 4 2014-04-30 2014-04-30 2014-06-25 64.6% View
-0.40 0.000 1.0700 1,387,271k -19,720k 3 2014-01-31 2014-04-30 2014-03-25 14% View
0.25 0.000 1.0600 1,039,864k 12,637k 2 2013-10-31 2014-04-30 2013-12-19 52.8% View
2.06 0.000 1.0800 1,027,786k 102,519k 1 2013-07-31 2014-04-30 2013-09-24 1383.6% View
0.33 0.750 1.0400 1,142,992k 16,392k 4 2013-04-30 2013-04-30 2013-06-25 72% View
-0.35 0.000 1.0300 1,032,194k -17,292k 3 2013-01-31 2013-04-30 2013-03-26 785.6% View
0.54 0.000 1.0300 1,053,442k 26,798k 2 2012-10-31 2013-04-30 2012-12-20 1908.2% View
0.14 0.000 1.0400 1,027,191k 6,910k 1 2012-07-31 2013-04-30 2012-09-20 267% View
1.18 0.750 1.0200 1,088,572k 58,639k 4 2012-04-30 2012-04-30 2012-06-25 1351.6% View
0.05 0.000 1.0200 1,121,431k 2,522k 3 2012-01-31 2012-04-30 2012-03-26 92.8% View
-0.03 0.000 1.0200 988,569k -1,482k 2 2011-10-31 2012-04-30 2011-12-21 126% View
0.04 0.000 1.0300 1,001,025k 1,883k 1 2011-07-31 2012-04-30 2011-09-22 95.8% View
-0.09 0.750 1.0300 1,062,828k -4,685k 4 2011-04-30 2011-04-30 2011-06-27 106.5% View
0.70 0.000 1.0400 990,595k 34,910k 3 2011-01-31 2011-04-30 2011-03-22 507.4% View
0.11 0.000 1.0300 1,022,673k 5,708k 2 2010-10-31 2011-04-30 2010-12-20 62.3% View
3.58 0.000 4.1600 978,941k 44,512k 1 2010-07-31 2011-04-30 2010-09-21 54.4% View
5.79 6.000 4.1300 1,128,632k 72,074k 4 2010-04-30 2010-04-30 2010-06-23 245.5% View
-0.69 0.000 4.1200 993,959k -8,568k 3 2010-01-31 2010-04-30 2010-03-22 2306.7% View
1.22 0.000 4.3600 983,068k 15,155k 2 2009-10-31 2010-04-30 2009-12-15 131.2% View
2.34 0.000 4.4100 952,632k 28,829k 1 2009-07-31 2010-04-30 2009-09-28 4120.9% View
-4.32 4.500 4.4100 973,178k -53,979k 4 2009-04-30 2009-04-30 2009-06-22 108.5% View
-0.03 0.000 4.5600 1,158,486k -356k 3 2009-01-31 2009-04-30 2009-03-20 100.3% View
-3.87 0.000 4.5700 1,056,923k -48,498k 2 2008-10-31 2009-04-30 2008-12-18 114.9% View
0.05 0.000 4.5900 963,905k 683k 1 2008-07-31 2009-04-30 2008-09-19 98.2% View
54.89 3.700 4.6200 1,011,101k 627,018k 4 2008-04-30 2008-04-30 2008-06-20 33434.3% View
11.63 3.700 2.3300 181,177k 115,507k 3 2008-01-31 2008-04-30 2008-03-24 565.5% View
33.24 3.700 2.3000 175,554k 325,375k 2 2007-10-31 2008-04-30 2007-12-17 3684.8% View
4.07 3.700 2.3000 150,133k 38,203k 1 2007-07-31 2008-04-30 2007-09-26 154.6% View
-0.61 4.380 2.3100 126,671k -8,655k 4 2007-04-30 2007-04-30 2007-06-28 116.5% View
1.81 0.000 2.2800 134,585k 17,357k 3 2007-01-31 2007-04-30 2007-03-21 148.4% View
1.06 0.000 2.2900 121,960k 8,597k 2 2006-10-31 2007-04-30 2006-12-19 79.1% View
1.68 0.000 2.3200 124,372k 15,005k 1 2006-07-31 2007-04-30 2006-09-25 42.1% View
5.90 5.000 2.0800 190,449k 52,513k 4 2006-04-30 2006-04-30 2006-06-22 187.8% View
-4.04 0.000 2.0500 109,932k -35,877k 3 2006-01-31 2006-04-30 2006-03-22 215.3% View
4.73 0.000 4.0700 143,446k 41,102k 2 2005-10-31 2006-04-30 2005-12-22 13.6% View
2.99 0.000 4.0700 113,098k 25,924k 1 2005-07-31 2006-04-30 2005-09-22 39.5% View
-6.90 3.600 3.9900 121,671k -59,807k 4 2005-04-30 2005-04-30 2005-06-27 104.1% View
3.59 0.000 3.9700 143,485k 31,113k 3 2005-01-31 2005-04-30 2005-03-28 26.1% View
5.48 0.000 3.8700 188,113k 47,554k 2 2004-10-31 2005-04-30 2004-12-21 11.4% View
4.94 0.000 3.7700 210,516k 42,822k 1 2004-07-31 2005-04-30 2004-09-27 56.5% View
-3.38 3.600 3.7300 183,042k -29,308k 4 2004-04-30 2004-04-30 2004-06-22 749.6% View
4.85 0.000 3.7100 212,869k 42,081k 3 2004-01-31 2004-04-30 2004-03-19 39.2% View
6.19 0.000 3.6600 216,443k 53,696k 2 2003-10-31 2004-04-30 2003-12-19 20.5% View
3.15 0.000 3.6900 177,347k 27,354k 1 2003-07-31 2004-04-30 2003-09-26 2.2% View
0.52 0.000 3.7200 170,657k 4,512k 4 2003-04-30 2003-04-30 2003-06-24 108.7% View
3.49 0.000 3.7600 165,715k 30,223k 3 2003-01-31 2003-04-30 2003-03-26 48% View
7.79 0.000 3.7300 453,092k 67,527k 2 2002-10-31 2003-04-30 2002-12-30 185.9% View
Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS
30 Apr, 2019 3,130,432 14,807 0.29
30 Apr, 2018 6,365,275 -189,525 -3.80
30 Apr, 2017 6,380,081 275,579 5.53
30 Apr, 2016 6,314,194 -261,388 -5.24
30 Apr, 2015 5,917,413 -398,518 -7.98
30 Apr, 2014 5,012,093 101,243 2.03
30 Apr, 2013 4,255,819 32,808 0.66
30 Apr, 2012 4,199,597 61,562 1.24
Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
02 Oct 2014 30 Apr 2014 Final Dividend 27 Nov 2014 18 Dec 2014 0.0100 Currency View
30 Sep 2013 30 Apr 2013 Final Dividend 27 Nov 2013 18 Dec 2013 0.0100 Currency View
02 Oct 2012 30 Apr 2012 Final Dividend 21 Nov 2012 12 Dec 2012 0.0100 Currency View
29 Sep 2011 30 Apr 2011 Final Dividend 18 Nov 2011 09 Dec 2011 0.0100 Currency View
29 Sep 2010 30 Apr 2010 Final Dividend 19 Nov 2010 10 Dec 2010 0.0200 Currency View
30 Sep 2009 30 Apr 2009 Final Dividend 19 Nov 2009 10 Dec 2009 6.0000 Percentage View
20 Jun 2008 30 Apr 2008 Interim Dividend 11 Aug 2008 29 Aug 2008 5.0000 Percentage View
24 Mar 2008 30 Apr 2008 Interim Dividend 14 Apr 2008 30 Apr 2008 5.0000 Percentage View
17 Dec 2007 30 Apr 2008 Second interim dividend 09 Jan 2008 28 Jan 2008 5.0000 Percentage View
03 Oct 2007 30 Apr 2007 Final Dividend 31 Oct 2007 23 Nov 2007 6.0000 Percentage View
26 Sep 2007 30 Apr 2008 First Interim Dividend 03 Dec 2007 18 Dec 2007 5.0000 Percentage View
25 Sep 2006 30 Apr 2006 Final Dividend 30 Oct 2006 23 Nov 2006 5.0000 Percentage View
30 Nov 2005 30 Apr 2006 Dividend in specie 16 Dec 2005 23 Dec 2005 65.0000 Percentage View
29 Sep 2005 30 Apr 2005 Final Dividend 26 Oct 2005 25 Nov 2005 5.0000 Percentage View
22 Jun 2004 30 Apr 2004 First Interim Dividend 27 Aug 2004 20 Sep 2004 5.0000 Percentage View
30 Sep 2002 First and Final Dividend 27 Nov 2002 20 Dec 2002 2.5000 Percentage View
04 Oct 2001 First and Final Dividend 26 Nov 2001 21 Dec 2001 2.5000 Percentage View
Announced EX Date Subject Ratio
02 Sep 2010 17 Sep 2010 Bonus Issue 1 : 1 View
02 Sep 2010 17 Sep 2010 Others 2 : 1 View
15 Nov 2005 09 Dec 2005 Bonus Issue 3 : 2 View
15 Nov 2005 09 Dec 2005 Bonus Issue 1 : 1 View


Recent News
 • 成功集团澄清 “济州岛度假村没亏8亿”

  (吉隆坡16日讯)成功集团(BJCORP,3395,主板工业股)澄清,在韩国济州岛产业与度假村发展项目的投资金额2亿美元(约8.174亿令吉
  Nanyang
 • 向韩国政府索偿14.3亿·成功集团澄清亏损传言

  丹斯里陈志远属下的成功集团澄清,并未在韩国济州岛项目中亏损2亿美元(约8亿2000万令吉),而是针对项目告吹向韩国政...
  Sinchew
 • 陈志远增持成功置地·公众持股剩15%

  丹斯里陈志远早前放话私有化成功置地,随着他增持逾2亿股后,成功置地的公众股权已从19.67%减少至15.06%。
  Sinchew
 • 进军冰岛房产· 成功置地微扬

  成功置地进军冰岛产业领域,带动股价今日一度扬升1仙或3.57%,至29仙。
  Sinchew
 • 成功置地入驻冰岛

  (吉隆坡19日讯)成功置地(BJLAND,4219,主板消费股)在爱尔兰成立子公司,并通过以总值5754万令吉收购一间在冰岛首都持有可发展酒
  Nanyang



Comments

Login to comment.
Mee Leng
2 Like
don't play play again Mr tan.
Pang JH
Like
very smart say it in advance.....