Chee Seng Hee's comment on HONGSENG. All Comments

Chee Seng Hee
4 Like · Reply
有人进来护盘了,放心100年也不会跌破0.17,175 是好价位,谁几分钟前有炒到175要恭喜他了
陈运辉
护盘使者在哪里?不是说好一百年
Like · 1 year · translate
Lee Kent
护键盘,你懂了吗?说好的100年呢?
Like · 1 year · translate