Login to comment.
Kong Hui CHONG
Like · Reply
原本在2027年才落实的,却被提前至2025年.

以上是错误的。 原文是,pembayar cukai mengikut kategori pendapatan
selainnya akan dibuat secara berfasa dengan sasaran pelaksanaan
menyeluruh mulai 1 Julai 2025.

翻译错误了,是 secara berfasa....
Show more