Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

MNC (0103)

M N C WIRELESS BERHAD Summary

0.045

0.000 (0.00%)

Category : Telecommunications & Media - Ace Market
High 0.045
Low 0.040
Volume 35,629,500
Volume (B/S) 25,770,000 / 2,821,000
Price Bid/Ask 0.040 / 0.045
   
52w 0.010 - 0.090
ROE -7.01
P/E -10
EPS -0.47
DPS 0
DY 0.00%
 
NTA 0.0670
PTBV 0.67
RPS 1.37
PSR 3
Market Cap 64.7M
RSI(14) Neutral 41.0
Stochastic(14) Neutral 25.0
Average Volume 35,516,000
Relative Volume 0.9

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced Net% Report
-0.30 0.000 0.0670 4,397k -3,461k 1 2020-07-31 30 Apr, 2021 2020-09-25 246.1% View
0.00 0.000 0.0703 4,262k 38k 4 2020-04-30 30 Apr, 2020 2020-06-30 0% View
0.08 0.000 0.0707 5,685k 861k 3 2020-01-31 30 Apr, 2020 2020-03-27 0% View
-0.38 0.000 0.0708 5,298k -4,223k 2 2019-10-31 30 Apr, 2020 2019-12-27 0% View
-0.21 0.000 0.0767 4,812k -1,000k 1 2019-07-31 30 Apr, 2020 2019-09-20 0% View
0.01 0.000 0.0787 1,321k 61k - 2019-04-30 30 Apr, 2019 2019-06-28 0% View
-0.04 0.000 0.0789 9,589k -162k - 2019-03-31 30 Apr, 2019 2019-05-27 80.9% View
-0.30 0.000 0.0789 5,590k -1,311k - 2018-12-31 30 Apr, 2019 2019-02-25 382% View
-0.09 0.000 0.0819 3,749k -369k - 2018-09-30 30 Apr, 2019 2018-11-28 254.8% View
-0.19 0.000 0.0806 3,776k -820k 2 2018-06-30 31 Dec, 2018 2018-08-27 81.8% View
-0.18 0.000 0.0823 3,503k -846k 1 2018-03-31 31 Dec, 2018 2018-05-24 540.6% View
-0.06 0.000 0.0937 4,428k -272k 4 2017-12-31 31 Dec, 2017 2018-02-27 750% View
-0.03 0.000 0.1022 4,106k -104k 3 2017-09-30 31 Dec, 2017 2017-11-29 146% View
-0.12 0.000 0.0987 4,349k -451k 2 2017-06-30 31 Dec, 2017 2017-08-23 3321.4% View
0.14 0.000 0.0907 3,480k 192k 1 2017-03-31 31 Dec, 2017 2017-05-29 73% View
-0.03 0.000 0.0902 4,448k -32k 4 2016-12-31 31 Dec, 2016 2017-02-23 97.5% View
0.24 0.000 0.0672 3,650k 226k 3 2016-09-30 31 Dec, 2016 2016-11-28 43% View
0.01 0.000 0.0648 3,553k 14k 2 2016-06-30 31 Dec, 2016 2016-08-25 93.7% View
0.12 0.000 0.0543 5,495k 110k 1 2016-03-31 31 Dec, 2016 2016-05-26 77.4% View
-1.35 0.000 0.0531 4,773k -1,280k 4 2015-12-31 31 Dec, 2015 2016-02-26 2682.6% View
0.17 0.000 0.0666 4,894k 158k 3 2015-09-30 31 Dec, 2015 2015-11-30 107.9% View
0.24 0.000 0.0651 4,837k 223k 2 2015-06-30 31 Dec, 2015 2015-08-28 372% View
0.51 0.000 0.0632 5,754k 486k 1 2015-03-31 31 Dec, 2015 2015-05-26 263.6% View
-0.05 0.000 0.0575 6,466k -46k 4 2014-12-31 31 Dec, 2014 2015-02-26 48.3% View
0.08 0.000 0.0582 5,461k 76k 3 2014-09-30 31 Dec, 2014 2014-11-19 166.1% View
-0.09 0.000 0.0574 3,916k -82k 2 2014-06-30 31 Dec, 2014 2014-08-26 88.6% View
-0.31 0.000 0.0583 2,853k -297k 1 2014-03-31 31 Dec, 2014 2014-05-27 58.1% View
-0.09 0.000 0.0614 3,979k -89k 4 2013-12-31 31 Dec, 2013 2014-02-26 94.2% View
-0.12 0.000 0.0513 3,879k -115k 3 2013-09-30 31 Dec, 2013 2013-11-14 86.1% View
-0.76 0.000 0.0526 2,573k -722k 2 2013-06-30 31 Dec, 2013 2013-08-29 7% View
-0.75 0.000 0.0602 2,626k -708k 1 2013-03-31 31 Dec, 2013 2013-05-30 12.3% View
-1.63 0.000 0.0677 3,088k -1,536k 4 2012-12-31 31 Dec, 2012 2013-02-21 290.8% View
-0.88 0.000 0.0840 3,303k -830k 3 2012-09-30 31 Dec, 2012 2012-11-22 264% -
-0.71 0.000 0.0927 3,867k -675k 2 2012-06-30 31 Dec, 2012 2012-08-28 2912.5% -
-0.85 0.000 0.0999 3,281k -807k 1 2012-03-31 31 Dec, 2012 2012-05-30 3328% -
-0.42 0.000 0.1085 3,704k -393k 4 2011-12-31 31 Dec, 2011 2012-02-24 74% -
-0.24 0.000 0.1127 3,534k -228k 3 2011-09-30 31 Dec, 2011 2011-11-10 1620% -
0.03 0.000 0.1151 4,219k 24k 2 2011-06-30 31 Dec, 2011 2011-08-25 71.1% -
0.03 0.000 0.1148 3,635k 25k 1 2011-03-31 31 Dec, 2011 2011-05-25 13.6% -
-1.60 0.000 0.1147 3,563k -1,509k 4 2010-12-31 31 Dec, 2010 2011-02-24 25250% -
0.02 0.000 0.1306 3,242k 15k 3 2010-09-30 31 Dec, 2010 2010-11-25 50% -
0.09 0.000 0.1305 3,434k 83k 2 2010-06-30 31 Dec, 2010 2010-08-26 149.1% -
0.02 0.000 0.1296 3,500k 22k 1 2010-03-31 31 Dec, 2010 2010-04-26 116.7% -
0.01 0.000 0.1294 3,968k 6k 4 2009-12-31 31 Dec, 2009 2010-02-23 100.9% -
0.03 0.000 0.1293 4,393k 30k 3 2009-09-30 31 Dec, 2009 2009-11-11 140.5% -
-0.18 0.000 0.1290 4,242k -169k 2 2009-06-30 31 Dec, 2009 2009-08-13 73.9% -
-0.14 0.000 0.1308 4,175k -132k 1 2009-03-31 31 Dec, 2009 2009-05-14 74.7% View
-0.72 0.000 0.1332 3,167k -684k 4 2008-12-31 31 Dec, 2008 2009-02-12 51.7% View
-0.08 0.000 0.1404 2,693k -74k 3 2008-09-30 31 Dec, 2008 2008-11-13 84.6% View
-0.68 0.000 0.1412 2,646k -647k 2 2008-06-30 31 Dec, 2008 2008-08-28 448.3% View
-0.55 0.000 0.1480 2,499k -522k 1 2008-03-31 31 Dec, 2008 2008-05-23 74% View
-0.48 0.000 0.1536 2,503k -451k 4 2007-12-31 31 Dec, 2007 2008-02-21 75.4% View
-0.51 0.000 0.1584 2,483k -479k 3 2007-09-30 31 Dec, 2007 2007-11-15 54.5% View
-0.12 0.000 0.1634 2,226k -118k 2 2007-06-30 31 Dec, 2007 2007-08-10 26.9% View
-0.32 0.000 0.1647 1,735k -300k 1 2007-03-31 31 Dec, 2007 2007-05-16 143.3% View
-1.94 0.000 0.1693 1,144k -1,835k 4 2006-12-31 31 Dec, 2006 2007-02-14 2138.9% View
-0.33 0.000 0.1887 3,121k -310k 3 2006-09-30 31 Dec, 2006 2006-11-10 123.7% View
-0.10 0.000 0.1920 2,403k -93k 2 2006-06-30 31 Dec, 2006 2006-08-14 106.9% View
0.73 0.000 0.1930 3,186k 693k 1 2006-03-31 31 Dec, 2006 2006-05-08 42.6% View
0.47 0.000 0.1887 4,624k 410k 4 2005-12-31 31 Dec, 2005 2006-02-20 45.2% View
3.00 0.000 0.1925 5,338k 1,308k 3 2005-09-30 31 Dec, 2005 2005-10-20 89% View

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS Report
30 Apr, 2021 4,397 -3,461 -0.30
30 Apr, 2020 20,057 -4,324 -0.51 View
30 Apr, 2019 20,249 -1,781 -0.42 View
31 Dec, 2018 7,279 -1,666 -0.37
31 Dec, 2017 16,363 -635 -0.07 View
31 Dec, 2016 17,146 318 0.34 View
31 Dec, 2015 20,258 -413 -0.43 View
31 Dec, 2014 18,696 -349 -0.37 View
31 Dec, 2013 13,057 -1,634 -1.72 View
31 Dec, 2012 13,539 -3,848 -4.07 View
31 Dec, 2011 15,092 -572 -0.60 View
31 Dec, 2010 13,739 -1,389 -1.47 View
31 Dec, 2009 16,778 -265 -0.28 View
31 Dec, 2008 11,005 -1,927 -2.03 View
31 Dec, 2007 8,947 -1,348 -1.43 View
31 Dec, 2006 9,854 -1,545 -1.64 View
31 Dec, 2005 9,962 1,718 3.47 View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
No dividends

Announced EX Date Subject Ratio
19 Jul 2019 06 Aug 2019 Rights Issue 5 : 1 View
28 Sep 2016 11 Oct 2016 Rights Issue 3 : 1 View

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium %
MNC-WA 0.010 0 2,500 4.5 0.065 144.44 View
MNC-WB 0.030 0 0 1.5 0.045 100 View

Announced Date Change Type Shares Name
27 Feb 2020 24 Feb 2020 Disposed 1,500,000 MR CHEN HUEI PING
13 Feb 2020 10 Feb 2020 Disposed 24,750,000 MR CHEN HUEI PING
07 Feb 2020 04 Feb 2020 Disposed 22,900,000 MR CHEN HUEI PING
06 Feb 2020 04 Feb 2020 Acquired 25,000,000 METRONIC GLOBAL BERHAD
25 Oct 2019 22 Oct 2019 Acquired 105,669,166 MR CHEN HUEI PING
18 Oct 2019 16 Oct 2019 Others 133,333,333 MR TAN CHOR HOW CHRISTOPHER
18 Oct 2019 16 Oct 2019 Acquired 133,333,333 MR TAN CHOR HOW CHRISTOPHER
16 Oct 2019 10 Oct 2019 Acquired 30,000,000 METRONIC GLOBAL BERHAD
14 Oct 2019 10 Oct 2019 Disposed 8,029,200 CITA REALITI SDN. BHD.
11 Oct 2019 08 Oct 2019 Disposed 5,750,000 CITA REALITI SDN. BHD.
11 Oct 2019 09 Oct 2019 Disposed 16,220,800 CITA REALITI SDN. BHD.
08 Oct 2019 04 Oct 2019 Acquired 2,800,000 CITA REALITI SDN. BHD.
08 Oct 2019 07 Oct 2019 Disposed 10,120,000 CITA REALITI SDN. BHD.
04 Oct 2019 02 Oct 2019 Disposed 4,900,000 CITA REALITI SDN. BHD.
04 Oct 2019 02 Oct 2019 Acquired 4,800,000 CITA REALITI SDN. BHD.


Recent News


Recent Announcements


Comments
Login to comment.

FeLix Goh
Like · Reply
Sleepy tiger is time to hunt...! Wake up...
Teo Chee Ann
Like · Reply
MNC今天发神经了。。。。
gan alvin
(吉隆坡24日讯)美全(MTRONIC,0043,主板工业产品服务组)出现重大股权变动,丹斯里李金友今日脱售1亿2351万1400股股票或相等于9%股权,不再是该公司大股东。

根据美全的大股东股权变动通知显示,李金友在9月21日也卖出1亿8000万股股票,令持股减少至1亿4851万1400股或11.921%。

另一方面,MNC无线(MNC,0103,创业板电讯媒体组)在今日于公开市场买进该公司1030万股股票,持股达到6234万2475股或5.004%,成为主要股东。

在9月22日,升利吉科技(SANICHI,0133,创业板工业产品服务组)买进该公司9235万股,令持股增加至1亿2723万8100股或10.214%。

李金友也是绿野集团(CHHB,5738,主板产业组)创办人兼执行主席,他在美全面对董事部纠纷之际,于2019年5月24日入股美全20%,引起市场关注,当时他是在场外以每股7.5仙买进这批美全股票。

李金友过后共持有美全29.01%股权,他曾在去年10月份要求美全委任独立审计师,以对一系列企业活动进行特别审核,包括雇员认股计划(ESOS)、联营公司计划、私下配售活动和公司的现金流状况,今年1月,他向美全索赔1045万4716令吉,指该公司涉嫌压迫股东权利。

美全今日成交量居全场之冠,共有2亿4933万股交投,股价涨0.5仙或6.25%至8.5仙。
Show more
Like · 1 day · translate
Lemon Tan
when will rise? waiting..
Like · 1 day · translate